szukaj
 
   
  Logowanie     
 
Rozdział III – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
 
AktualnościO forumStatutMisja StowarzyszeniaNagrody i WyróżnieniaPrezydiumWydawnictwaKonferencjeZostań członkiemPłatności on-lineGaleriaKontaktLinki

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status:

1) członka zwyczajnego;

2) członka wspierającego;

3) członka honorowego.

§ 10

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski mający udokumentowaną wiedzę z zakresu nawigacji, który złoży pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia zatwierdzoną następnie decyzją Zarządu oraz opłacił składkę członkowską.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która wyraża zainteresowanie działalnością Stowarzyszenia, deklaruje pomoc merytoryczną, finansową lub materialną i złoży pisemną deklarację wstąpienia do Stowarzyszenia, zatwierdzoną następnie decyzją Zarządu.

§ 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub swoją działalnością w sposób szczególny propaguje cele, dla których zawiązano Stowarzyszenie. O przyznaniu statusu członka honorowego decyduje w uchwale Walne Zgromadzenie Członków.

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do:

a) udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, włącznie z czynnym prawem wyborczym;

b) zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;

c) korzystania z dorobku, majątku i innych form działalności Stowarzyszenia na ogólnie przyjętych zasadach;

d) korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia;

e) posiadania legitymacji i odznak potwierdzających członkostwo w Stowarzyszeniu.

2. Członkowie zwyczajni mają bierne prawo wyborcze w wyborach do władz Stowarzyszenia.

 

§ 14

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia;

3) zabiegać o kształtowanie pozytywnej opinii o Stowarzyszeniu oraz sprzyjającego klimatu dla rozwoju nawigacji;

4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia;

5) przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia statutu;

6) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa złożonej w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia;

2) rozwiązania Stowarzyszenia;

3) śmierci członka Stowarzyszenia lub zaprzestania działalności w wypadku osoby prawnej;

4) skreślenia z listy członków decyzją Zarządu Stowarzyszenia większością 2/3 głosów z powodu:

a) niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający 36 miesięcy,

b) nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż 48 miesiące,

c) utraty praw publicznych,

d) istotnego naruszenia postanowień statutu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 17

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia z listy członków przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia zgłoszone w formie pisemnej za pośrednictwem przewodniczącego w terminie nie później niż 14 dni przed najbliższym posiedzeniem Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w tej sprawie jest ostateczna.